نحوه انتقال دامنه بین دو مرکز ثبت


به منظور انتقال دامنه بین دو مرکز ثبت می بایست مراحل زیر را انجام دهید:

  1. دریافت کد انتقال دامنه از مرکز ثبت قبلی
  2. ثبت درخواست انتقال از طریق لینک : https://www.webalfa.net/panel/cart.php?a=add&domain=transfer 
  3. پس از ثبت و پرداخت هزینه انتقال، از مرکز ثبت قدیم و جدید برای صاحب امتیاز دامنه ایمیلی جهت تایید انتقال ارسال میشود.