مقدمه‌ای بر طراحی تجربه کاربری

استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و خدمات مبتی بر وب روز به روز در زندگی ما بیشتر میشود و به همین دلیل سادگی و کاربردپذیری نقش مهمی در گسترش سیستم خواهد داشت. آیا سیستم ارزش مورد…