اولین نشست کارآفرینی شیراز برگزار میگردد

اولین نشست کارآفرینی شیراز با هدف ایجاد فرصت تعامل مبتنی بین افراد و گروههای فعال در اکوسیستم کارآفرینی در خصوص فراهم ساختن امکان مشارکت بیشتر در توسعه اکوسیستم کار آفرینی شیراز برگزار می گردد.